Gå till innehållet

Skolornas eftermiddagsverksamhet


Sjundeå kommun ordnar eftermiddagsverksamhet i Bildningscampuset Sjundeå hjärta efter skoldagen kl. 12.00 – 17.00. Eftermiddagsverksamhet ordnas på två språk.

I skolelevernas eftermiddagsverksamhet ordnas ledd verksamhet för barn samt erbjuds möjlighet till lek och samvaro. Eftermiddagsverksamhet ordnas för elever i årskurserna 1 och 2 samt för alla elever som har behov av särskilt stöd. Eftermiddagsverksamhet anordnas med iakttagande av arbetstider för läsåret i Sjundeå kommuns grundskolor. Barnen som deltar i eftermiddagsverksamheten serveras mellanmål.

Avgifter

För verksamheten har fastställts månadsavgifter som delas i två avgiftsklasser:

  • verksamhet på deltid fram till kl. 15, 120 €/mån
  • verksamhet på heltid fram till kl. 17, 180 €/mån

Avgiften tas ut för varje månad som barnet har deltagit i verksamheten. Om eftermiddagsverksamhet ordnas högst 10 dagar i månaden debiteras endast halva avgiften. Om barnet på grund av sjukdom inte kan delta i eftermiddagsverksamheten över 10 dagar under en kalendermånad debiteras halva avgiften. Om barnet på grund av sjukdom är frånvarande en hel kalendermånad tas ingen avgift ut. Om barnet av annan orsak inte deltar i verksamheten under en hel kalendermånad debiteras halva månadsavgiften.

Ändringar i verksamhetstid och uppsägning av platsen ska göras skriftligt till bildningskansliet. Vårdnadshavaren informerar också eftermiddagsverksamhetens personal om detta. Ändringen eller uppsägningen träder i kraft från början av följande kalendermånad.

Eftermiddagsverksamhet och skolskjuts

På eftermiddagsverksamheten tillämpas de gällande skolskjutsprinciperna i Sjundeå kommun. Eleven kan utnyttja befintliga senare kollektivtrafiklinjeturer för att komma hem från eftermiddagsverksamheten.

Ansökningar till kommunens eftermiddagsverksamhet

Ansökning till eftermiddagsverksamheten görs via Wilma(öppnas i en ny flik, du flyttas till en annan tjänst) i samband med anmälan till skolan. Om en familj flyttar till kommunen eller om behov av eftermiddagsverksamhet uppstår plötsligt, kan ansökan till eftermiddagsverksamhet även lämnas in utanför den egentliga ansökningstiden.

Familjen meddelas via Wilma(öppnas i en ny flik, du flyttas till en annan tjänst) om barnet har fått plats i eftermiddagsverksamheten.

Ansökningar till den privata eftermiddagsverksamheten

Ansökning till privat eftermiddagsverksamhet sker med serviceproducentens egen blankett. Serviceproducenten väljer bland vårdnadshavarnas ansökningar de elever som väljs till eftermiddagsverksamhet samt definierar avgiften för verksamheten och fakturerar den.

Utgående från ett tidsbundet avtal stöder kommunen eftermiddagsverksamheten i Edvardsberg genom att erbjuda skoleleverna skjuts från skolan till klubben. Samtidigt mister eleven sin rätt till eftermiddagsskjuts hem från skolan. Skjutsen berör endast de elever som beviljats avgiftsfri skolskjuts. Om behov av skjuts meddelas till bildningskansliet.
 
Edvardsbergs eftermiddagsklubb (15 platser) 
Kontaktperson
Helena Lönn
050 3044 568,
helena.lonn(at)gmail.com

Edvarsbergs eftis är en privat svenskspråkig eftermiddagsklubb och den finns i Edvardsbergs ungdomsföreningslokal i Andby.