Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - nyckelkommun genom tiderna
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa
 

Vertaistukiryhmä muistisairaan läheisille

Händelse tid och plats: 26.4.2018-26.4.2018

Ryhmässä jaetaan ajatuksia ja kokemuksia keskustellen. Sairastuneella läheisellä on mahdollisuus osallistua samanaikaisesti Siuntion kunnan järjestämään päivätoimintaan. Osallistuminen on maksutonta. Ilmoittauduthan etukäteen!

torstaisin klo 10-12
18.1., 1.3., 29.3., 26.4. ja 24.5.2018

Lämpimästi tervetuloa!
muistiohjaaja Maija Hakala 040 752 7866

Järjestäjä

Uudenmaan Muistiluotsi

Tapahtumapaikka

Terveyskeskuksen kokoustiloissa, Charlotta Lönnqvistintie 5

Järjestäjän www-osoite

http://uudenmaanmuistiluotsi.fi/

Järjestäjän sähköposti

maija.hakala@espoonmuisti.fi

Järjestäjän puhelinnumero

040 752 7866


Siuntionjoen vesistöalueen tila ja kunnostustarpeet: aloitustilaisuus Siuntion kylpylässä

Händelse tid och plats: 2.5.2018- 17:30-

Tule tilaisuuteen kertomaan omat tietosi tarpeellisiksi kokemistasi kunnostustoimista!

Ohjelma löytyy täältä:  https://www.vesientila.fi/fi/vesistokunnostus/tapahtumakalenteri/?itemid=13704&a=viewItem

Siuntionjoen vesistöalueen tilan parantamisen suunnittelu käynnistetään keskiviikkona 2.5. klo 17.30 Siuntion kylpylässä pidettävällä yleisötilaisuudella. Tilaisuus on avoin, mutta ilmoittautumista pyydetään 18.4.mennessä oheisen linkin kautta kahvitusten varmistamiseksi (http://www.luvy.fi/fi/ilmoittautumiset/siuntionjoen_vesistoalueen_tila_ja_kunnostustarpeet_252018).

Siuntionjoen vesistön hyödyntämismahdollisuuksien ja vesistön tilan parantaminen sekä luontoarvojen säilyttäminen edellyttää kokonaisvaltaista suunnittelua ja käytännön toimia. Nyt käynnistyvän työn tavoitteena onkoota tieto Siuntionjoen vesistön alueella jo tehdyistä tutkimuksista, selvityksistä, kunnostustoimista sekä -tarpeista ja sitouttaa eri tahot Siuntionjoen hyvän tilan edellyttämiin toimiin. Kokoamistyön jälkeen tavoitteena on muodostaa valuma-alueen kuntienjohdolla koko vesistön valuma-alueen kattava priorisoitu kunnostusten toimenpideohjelma koskien niin jokiosuutta kuin vesistöalueen järviäkin.

Siuntion kunta ja Vihdin vesi rahoittavat valmistelutyötä. Työhön on haettu Uudenmaan ELY-keskuksen tukirahoitusta ja päätöksiä odotetaan lähiviikkoina. Koordinaattorina toimii Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry.Mikäli Uudenmaan ELY-keskuksen tuki saadaan, toteutetaan mm. Kvarnbyn alueella kunnostustoimia.

Siuntionjoki on yksi luonnontilaisimpana säilyneistä jokivesistöistä Uudellamaalla ja yksi harvoista Suomen puolella Suomenlahteen laskevista joista, jossa vielä tavataan erittäin uhanalaista meritaimenta. SijaintiEtelä-Suomen ravinteikkaalla savimailla aiheuttaa sen, että Siuntionjoki on luontaisesti savisamea jokivesistö ja vesistöalueen järvistä monet ovat luontaisestikin reheviä. Siuntionjoen vesistö on kuormittunut, rehevä ja ihmistoiminnan moninaisten vaikutustenalainen. Veden laatua heikentävät etenkin maa- ja metsätalouden hajakuormitus, mutta myös jätevedet, haja-asutus ja hulevedet. Vesistöalueesta suurin osa kuuluu Natura 2000 -alueeseen ja se on myös ainoa ympäristöministeriön asettaman Vesistöjen erityissuojelutyöryhmänehdottama erityissuojeltava jokivesistö Uudellamaalla. Siuntionjoen vesistöalueeseen kuuluu jokiosuuden lisäksi useita järviä kuten esim. Vihdin puolella Enäjärvi ja Poikkipuoliainen, Siuntiossa Karhujärvi, Tjusträsk ja Vikträsk ja Kirkkonummen puolella Bakträsk,Hepari ja Petäjärvi.

Lisätietoja / tilläggsuppgifter:

Minttu Peuraniemi
hankepäällikkö/projektledare
019 568 2969
minttu.peuraniemi@vesiensuojelu.fi

 


Tillståndet i Sjundeå å:s vattendrag samt dess restaureringsbehov: starttillfälle i Sjundeå bad

Händelse tid och plats: 2.5.2018- 17:30-

Kom till evenemanget och berätta om de restaureringsåtgärder som du anser nödvändiga!

Programmet finns här: https://www.vesientila.fi/fi/vesistokunnostus/tapahtumakalenteri/?itemid=13704&a=viewItem

Planeringen av förbättrandet av tillståndet i Sjundeå å:s vattendrag inleds på onsdagen den 2.5.2018 kl. 17.30 vid ett öppet publiktillfälle i Sjundeå bad. Tillfället är öppet, men för att säkerställa kaffeserveringen önskas anmälan senast 18.4 via följande länk (http://www.luvy.fi/fi/ilmoittautumiset/siuntionjoen_vesistoalueen_tila_ja_kunnostustarpeet_252018).

Utnyttjandet av Sjundeå å:s vattendrag och förbättrandet av tillståndet i vattendraget samt bevarandet av naturvärdena förutsätter en helhetsplanering och praktiska åtgärder. Målsättningen med det arbete som nu inleds, är att samla in fakta inom Sjundeå å-vattendragsområde gällande redan gjorda undersökningar, utredningar, restaureringsåtgärder samt behovet av att knyta olika intressenter till de åtgärder, som krävs för ett gott tillstånd i Sjundeå å. Efter insamlandet är målsättningen att under ledning av tillrinningsområdets kommuner, uppgöra ett proriterat restaureringsåtgärdsprogram gällande såväl åavsnittet som områdets sjöar.

Sjundeå kommun och Vihdin vesi svarar för finansieringen av beredningsarbetet. Man har från Nylands NTM-central ansökt om stödfinansiering och beslut väntas inom de närmaste veckorna. Som koordinator fungerar Västra Nylands vatten och miljö rf. Ifall stöd från Nylands NTM-central erhålls förverkligas bl.a. restaureringsarbeten i Kvarnbyområdet.

Sjundeå å är en av de i naturtillstånd bäst bevarade åvattendragen i Nyland och en av de få åar, som utmynnar på finska sidan av Finska viken, där man ännu påträffar den utrotningshotade havsöringen.Läget i södra Finlands näringsrika lerjordar gör att Sjundeå å är av naturen ett lergrumligt vattendrag och frodiga sjöar är. Sjundeå å:s vattendrag är belastat, frodigt och utsatt för många olika påverkningar av mänsklig aktivitet. Vattenkvaliteteten försämras främst av den diffusa belastningen från jord- och skogsbruket, men även av avloppsvattenbelastning, glesbebyggelse och lakvatten.  Av vattenområdet hör största delen till Natura-2000 området och det är även det enda området i Nyland, som av den av miljöministeriet tillsatta Arbetsgruppen för vattendragens specialskydd föreslagits få specialskydd.  Till Sjundeå å hör förutom åavsnittet dessutom flera sjöar såsom Enäjärvi och Poikkipuoliainen på Vichtissidan, i Sjundeå Björnträsk,Tjusträsk och Vikträsk och inom Kyrkslätts område Bakträsk, Hepari och Petäjärvi sjöar.

Lisätietoja / tilläggsuppgifter:

Minttu Peuraniemi
hankepäällikkö/projektledare
019 568 2969
minttu.peuraniemi@vesiensuojelu.fi


Olohuone ja kunta talkoilevat.

Händelse tid och plats: 5.5.2018- 10:00-



Olohuoneen kohtaamispaikkana on tällä kertaa Aktian talon päädyssä oleva leikkikenttä.

Kokoomus lupasi tulla grillaamaan makkaraa talkoolaisille ja Olohuone hoitaa kahvituksen.
Talkoot alkavat klo 10:00 ja talkooeväitä tarjolla noin 12:00 alkaen.
Siivotahan saa toki vaikka koko viikonlopun.

Talkoissa siivotaan kunnan mailta roskia, kuten paperia, tölkkejä, pulloja ja metalliromua.

Talkoisiin voit osallistua yhdessä tai erikseen. Jokaiselle löytyy varmasti oma kulma siivottavaksi!

Jätesäkkejä saa noutaa teknisestä toimistosta 23.4-27.4 ja 30.4-4.5 klo 9:00-13:00.

Roskasäkit saa jättää Störsvikissä uimarannan parkkipaikan roskapisteelle, asemalla veturin pihaan, Kirkonkylällä Tyyskylän päiväkodin alemmalle parkkipaikalle (ei päiväkodin eteen vaan rinteeseen).

Tekninen toimisto hoitaa pois kuljettamisen talkoita seuraavana maanantaina.

Maastosta löytyvästä eloperäisestä jätteestä (eli risuista jne) sekä ongelmajätteistä ja elektroniikasta, tehdään ilmoitus (sijainti - mitä jätettä) tekniseen toimistoon Juho Tuoviselle juho.tuovinen(@)siuntio.fi


Olohuone och kommunen ordnar talko!

Händelse tid och plats: 5.5.2018- 10:00-

Olohuone träffas denna gång vid lekplatsen i ändan på Aktia-huset.

Samlingspartiet har lovat grilla korv till talkodeltagarna och Olohuone sköter om kaffebjudningen.
Talkot börjar kl. 10.00 och korv och kaffe börjar serveras från och med kl. 12.00.
Men naturligtvis får man städa hela helgen.

Under talkot städar vi bort skräp, så som papper, burkar, flaskor och metallskrot, från kommunens områden.

Man kan delta i talkot antingen ensam eller i grupp. Det finns garanterat någon vrå för alla att städa!

Sopsäckar får avhämtas vid tekniska kansliet 23-27.4 och 30.4-4.5 kl. 9.00-13.00.

Sopsäckarna kan lämnas vid skräppunkten på parkeringsplatsen vid Störsviks badplats, på Veturis gård vid stationen och i Kyrkbyn på Tjusterby daghems nedre parkering (inte framför daghemmet utan i backen).

Tekniska kansliet sköter om att skräpet förs bort under måndagen efter talkot.

Organiskt skräp (dvs. kvistar el. dyl.) samt problemavfall och elektronik som hittas i naturen ska anmälas (var, vad) till Juho Tuovinen på tekniska kansliet; juho.tuovinen(a)siuntio.fi.


1918 -kirjallisuusilta kirjastossa

Händelse tid och plats: 9.5.2018-9.5.2018

Emeritusprofessori Seppo Hentilä ja tutkija Marjaliisa Hentilä vievät meidät Suomen vuoden 1918 sisällissotaan kirjansa ”Saksalainen Suomi 1918” pohjalta. Kirjallisuusilta järjestetään Siuntion kunnankirjastossa keskiviikkona 9.5.2018 klo 17-19. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Tervetuloa!

Järjestäjä

Siuntion sosialidemokraatit

Tapahtumapaikka

Siuntion kunnankirjasto


1918 -litteraturkväll

Händelse tid och plats: 9.5.2018-9.5.2018

Professor emeritus Seppo Hentilä och forskaren Marjaliisa Hentilä för oss till Finlands inbördeskrig genom att presentra sin bok “Saksalainen Suomi 1918”. Litteraturkvällen ordnas i Sjundeå kommunbibliotek onsdagen den 9.5.2018 kl 17-19. Fritt inträde. Välkomna!

Arrangör

Sjundeå socialdemokrater

Plats

Sjundeå kommunbibliotek


Kunniakierros

Händelse tid och plats: 14.5.2018-14.5.2018

Kunniakierros 14.5. klo 18 Siuntion urheilukentällä!

Kunniakierros jo 30. kerran Siuntiossa!
Tavoitteena kerätä yhteensä 30 000€!

Tule mukaan juoksemaan, hölkkäämään tai kävelemään.
Lähtö klo 18.30. Aikaa on 60 minuuttia!

Kunniakierroksen ideana on haastaa seuraväki keräämään tukea yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä. Keräys tapahtuu keräyslomakkeilla tai Kunniakierros-sovelluksen avulla.
Minimi tukisumma on 15 euroa ja käteismaksuja ei saa kerätä.

Osallistu keräämällä tukijoita tai toimi itse sponsorina.
Keräyslomakkeita on sif.fi-sivulla tai Folksam areenan kahvilassa.

Kiitos tuestasi!

Kunniakierros on Suomen Urheiluliiton ja sen jäsenseurojen yhteinen varainkeruukampanja, jonka urheiluseurat organisoivat paikallisesti.

Kunniakierros on yksi Sjundeå IF:n tärkeimmistä tulolähteistä.

Varat menevät lasten ja nuorten liikunnan tukemiseen Siuntiossa.

Järjestäjä

Sjundeå IF

Tapahtumapaikka

Siuntion urheilukenttä

Järjestäjän www-osoite

http://www.sif.fi/yleisurheilu/

Järjestäjän sähköposti

unni.malmgren@gmail.com


Ärevarvet

Händelse tid och plats: 14.5.2018-14.5.2018

Ärevarvet 14.5 kl. 18 på Sjundeå sportplan!

Sjundeå IF deltar i år för för 30:de gången!
Målet är att samla in rekordsumman 30 000€!

Starten för Ärevarvet 14.5 går kl. 18.30 på Sjundeå sportplan. Vi springer, lunkar och går i en timme.

Idén med Ärevarvet är att utmana föreningsmänniskor, att värva sponsorer från företag och bland privatpersoner.

Kom med som insamlare eller sponsor. Insamlingsblanketter finns på sif.fi eller i caféet på Folksam arenan. Du kan välja att stöda med en eller en viss summa per varv. Minimisumma 15€.

Tack för ditt stöd!

Ärevarvet arrangeras av Finlands Friidrottsförbunds (SUL).

Ärevarvet är medlemsföreningarnas gemensamma
penninginsamlingskampanj som respektive förening organiserar lokalt.

Ärevarvet är en av föreningens viktigaste inkomstkälla och gynnar barn och junioridrotten i Sjundeå.

Arrangör

Sjundeå IF

Plats

Sjundeå sportplan

Organisatörens webbadress

http://www.sif.fi/yleisurheilu/

Organisatörens e-postadress

ekonomi@sif.fi


Otto ja Romulus-autot keräävät metallit ja vaaralliset jätteet talteen

Händelse tid och plats: 15.5.2018-15.5.2018

16.30-16.45 Borgvik seurantalo, Itäinen Kuninkaantie 148
17.00-17.30 Siuntio as. ekopiste, Flemingintie-Åke Tottintie
18.00-18.15 Niemenkylä, Björknäsin seurantalo, Niemenkyläntie 922
18.45-19.00 Lappers, Västanlid seurantalo, Bäcksintie 16

Rosk�n Rollin vaarallisen jätteen keräysauto Otto ja metalliromun keräysauto Romulus kiertävät Itä- ja Länsi-Uudellamaalla keräämässä talteen asukkaiden ja mökkiläisten vaaralliset jätteet ja metalliromut. Yritysten jätteet on toimitettava jäteasemalle.
Muistathan että kotitalouksien metalliromua ja vaarallista jätettä voi viedä ympäri vuoden maksutta jäteasemille niiden aukioloaikoina. Ole hyvä ja luovuta jätteet aina suoraan keräysauton henkilökunnalle.
Katso tarkemmat ohjeet kotisivulta tai seinäkalenteristamme.

Lisätietoa: Rosk’n Roll -jätehuoltopalvelun asiakaspalvelu 020 637 7000

Järjestäjä

Rosk’n Roll -jätehuoltopalvelu

Järjestäjän kuvaus

Länsi-Uudellamaalla toimiva jätehuoltoyhtiö Rosk´n Roll Oy Ab on kuntien omistama yhtiö. Hanko, Inkoo, Karkkila, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti omistavat 99,62 % osakkeista. Alueella asuu vakituisesti 135 000 ihmistä

Tapahtumapaikka

Siuntio

Järjestäjän www-osoite

http://www.rosknroll.fi/vastaanottopisteet/kiertavat-keraykset/romulus-ja-otto-keraysautot/

Järjestäjän sähköposti

asiakaspalvelu@rosknroll.fi

Järjestäjän puhelinnumero

020 637 7000


Otto och Romulus -bilarna samlar in metallskrot och farligt avfall

Händelse tid och plats: 15.5.2018-15.5.2018

16.30-16.45 Borgvik föreningshuset, Östra Kungsvägen 148
17.00-17.30 Sjundeå st ekopunkt, Flemingsvägen-Åke Tottsvägen
18.00-18.15 Näsby, Björknäs föreningshus, Näsbyvägen 922
18.45-19.00 Lappers, Västanlid föreningshus, Bäcksvägen 16

Otto, Rosk�n Rolls insamlingsbil för farligt avfall, och Romulus, insamlingsbilen för metallskrot åker runt i östra och västra Nyland och samlar in farligt avfall och metallskrot från boende och stugägare.
Företag ska lämna sitt avfall till en avfallsstation. Kom ihåg att farligt avfall och metallskrot från privathushåll kan föras till avfallsstationerna under deras öppettider avgiftsfritt under hela året. Överlämna avfallet alltid direkt till insamlingsbilens personal. Kolla noggrannare anvisningar från vår webbplats eller väggkalender.

Tilläggsinformation: Rosk’n Roll avfallstjänster, kundtjänst 020 637 7000

Arrangör

Rosk’n Roll avfallstjänster

Beskrivning av arrangören

Avfallshanteringsbolaget Rosk’n Roll Oy Ab är ett bolag som ägs av kommunerna. Hangö, , Ingå, Högfors, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis äger 99,62 % av aktierna. På området är 135 000 människor fast bosatta.

Plats

Sjundeå

Organisatörens webbadress

http://www.rosknroll.fi/mottagningsplatser/ambulerande-insamlingar/romulus-och-otto-insamlingsbilarna/

Organisatörens e-postadress

asiakaspalvelu@rosknroll.fi

Organisatörens telefonnumer

020 637 7000


Vertaistukiryhmä muistisairaan läheisille

Händelse tid och plats: 24.5.2018-24.5.2018

Ryhmässä jaetaan ajatuksia ja kokemuksia keskustellen. Sairastuneella läheisellä on mahdollisuus osallistua samanaikaisesti Siuntion kunnan järjestämään päivätoimintaan. Osallistuminen on maksutonta. Ilmoittauduthan etukäteen!

torstaisin klo 10-12
18.1., 1.3., 29.3., 26.4. ja 24.5.2018

Lämpimästi tervetuloa!
muistiohjaaja Maija Hakala 040 752 7866

Järjestäjä

Uudenmaan Muistiluotsi

Tapahtumapaikka

Terveyskeskuksen kokoustiloissa, Charlotta Lönnqvistintie 5

Järjestäjän www-osoite

http://uudenmaanmuistiluotsi.fi/

Järjestäjän sähköposti

maija.hakala@espoonmuisti.fi

Järjestäjän puhelinnumero

040 752 7866


Jollapurjehduksen alkeiskurssi

Händelse tid och plats: 8.6.2018-10.6.2018

Alkeiskurssi on tarkoitettu lapsille, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta jokkapurjehduksesta tai alkeiskurssin asiat eivät vielä ole hallussa. Kurssi painottuu purjehduksen perusteiden oppimiseen. Etenemme purjehdus- ja veneilyliiton step by step -menetelmän mukaisesti rantaharjoitelusta vesille osaavien ohjaajien ohjauksessa. Osallistumismaksu junioritoimintaan 50 euroa. Sisältää myös keskiviikkopurjehdukset 13.6., 20.6., 27.6., 1.8., 15.8., 22.8., 29.8. Uimataito 50m.

Järjestäjä

Siuntion venekerho - Sjundeå båtklubb ry

Järjestäjän kuvaus

Siuntion venekerho

Tapahtumapaikka

Kotilahden venesatama Störsvik

Järjestäjän www-osoite

www.siuntionvenekerho.fi

Järjestäjän sähköposti

pinja@siuntionvenekerho.fi

Järjestäjän puhelinnumero

050 598 8808


Koko perheen kesäiltamat Pohjois-Siuntiossa klo 19.30 alkaen

Händelse tid och plats: 30.6.2018-30.6.2018

Kevyttä kesäohjelmaa, arpajaiset sekä yhteislaulua ja tanssia suositun Duon Polina & Sergei tahdissa.

Puffetissa on tarjolla virvokkeita ja kahvileipää ja grillissä muhivat makkarat.

Liput 10 euroa aikuiset/2 euroa lapset.

Tervetuloa!




Järjestäjä

Björnträsk Allmogeförening r.f.

Järjestäjän kuvaus

Yhdistys on Siuntion vanhin edelleen toimiva yhdistys. Kaikille avoimet kesäiltamat ovat vuoden päätapahtuma, joka kokoaa satakunta iloista juhlijaa junioreista senioreihin.

Tapahtumapaikka

Björknäsin seurojentalo, Niemenkyläntie 922, Siuntio

Järjestäjän sähköposti

laaksonen.merja@kolumbus.fi

Järjestäjän puhelinnumero

040 560 6115


Hela familjens sommarfest i norra Sjundeå med början kl. 19.30

Händelse tid och plats: 30.6.2018-30.6.2018

Sommarlätt program, allsång och dans till den populära Duon Polina & Sergei.

Lotteriet ger ytterligare spänning i livet. I buffén säljs kaffe och läsk till sött kaffebröd och grillkorvar stillar lite större energibehov.

Inträde 10 euro för vuxna och 2 euro för barn.

Välkomna!


Arrangör

Björnträsk Allmogeförening r.f.

Beskrivning av arrangören

Björnträsk AF är äldsta fortfarande verksamma föreningen i Sjundeå, grundad 1903. Sommarfesten som samlar såväl juniorer som seniorer i glada tecken är föreningens största årsevenemang.

Plats

Björknäs föreningslokal, Näsbyvägen 922, Sjundeå

Organisatörens e-postadress

laaksonen.merja@kolumbus.fi

Organisatörens telefonnumer

040 560 6115


Hembygdsmuseum öppet i juli söndagar kl. 14-16

Händelse tid och plats: 1.7.2018-29.7.2018

Hembygdsmuseum i Sjundeå kyrkby, Präsgårdsvägen 22 B, är öppet för allmänheten i juli söndagar kl.14-16.
Annars museet är öppet enligt överenskommelse.
Tilläggsuppgifter 040 768 0591
eller 040 740 6538.

Arrangör

Hembygdens Vänner i Sjundeå rf

Plats

Hembygdsmuseum, Präsgårdsvägen 22 B

Organisatörens telefonnumer

040 740 6538


Kotiseutumuseo auki heinäkuussa sunnuntaisin klo 14-16

Händelse tid och plats: 1.7.2018-29.7.2018

Kotiseutumuseo Siuntion kirkonkylässä, Pappilantie 22 B, on auki yleisölle ilman ennakkovarausta heinäkuussa sunnuntaisin klo 14-16.
Muina aikoina museo on auki sopimuksen mukaan.
Lisätietoja 040 768 0591
tai 040 740 6538.

Järjestäjä

Hembygdens Vänner i Sjundeå rf

Tapahtumapaikka

Kotiseutumuseo, Pappilantie 22 B

Järjestäjän puhelinnumero

040 740 6538


Sommarfest i Björknäs föreningshus i norra Sjundeå med början kl. 19.30

Händelse tid och plats: 28.7.2018-28.7.2018

Sommarlätt program, allsång och dans till duo Bel Ami. Buffé- och lotteriförsäljning. Inträde 10 euro för vuxna och 2 euro för barn.


Arrangör

Pohjois-Siunton Martat

Beskrivning av arrangören

Pohjois-Siuntion Martat har grundats 1959. Den fortfarande aktiva föreningen möts minst en gång i månaden i mötes-, utbildnings-, utfärds- & dylika tecken. Sommarfesten som är årets storsatsning är öppen för alla!

Plats

Björknäs föreningslokal, Näsbyvägen 922, Sjundeå

Organisatörens e-postadress

laaksonen.merja@kolumbus.fi

Organisatörens telefonnumer

050 3060 837


Kesäiltamat alkaen klo 19:30 Pohjois-Siuntiossa

Händelse tid och plats: 28.7.2018-28.7.2018

Kesäisen kevyttä ohjelmaa, yhteislaulua ja tanssia duo Bel Amin tahdissa. Kahviossa on tarjolla makeata ja suolaista hiukopalaa ja onni suosii rohkeaa sekä arpajaisissa että tanssilattialla.

Liput 10 euroa aikuisilta ja 2 euroa lapsilta.





Järjestäjä

Pohjois-Siunton Martat

Järjestäjän kuvaus

Pohjois-Siuntion Martat on 1959 perustettu edelleen vireä marttayhdistys. Toimintaa on vähintään kerran kuukaudessa kokousten, kurssien, retkien ym. muodossa. Kesäiltamat on kaikille avoin vuoden suurtapahtuma.

Tapahtumapaikka

Björknäsin seurojentalo, Niemenkyläntie 922, Siuntio

Järjestäjän sähköposti

laaksonen.merja@kolumbus.fi

Järjestäjän puhelinnumero

050 3060 837


Siuntion Keskiaikaiset Markkinat

Händelse tid och plats: 11.8.2018-11.8.2018

Ensimmäistä kertaa Siuntiossa, Siuntion Keskiaikaiset Markkinat!
Mukana mm. käsityöläisiä, työnäytöksiä, ritareita, hevosia, kotieläimiä, musiikkia ja maittavaa keskiaikaista syötävää!

Järjestäjä

Siuntion Keskiaikaiset Markkinat ry

Tapahtumapaikka

Suitian keskiaikainen Linna Siuntiossa

Järjestäjän sähköposti

siuntionkeskiaikaisetmarkkinat@gmail.com

Järjestäjän puhelinnumero

0503305727


Siuntion Hevosmarkkinat

Händelse tid och plats: 26.8.2018-26.8.2018

Hevosaiheinen yleisö- ja markkinatapahtuma 26.8.2018
Siuntion Hevosmarkkinat on Sjundby Gårdin alueella järjestettävä tapahtuma, joka tarjoaa sekä harrastajille, että perheille paljon katseltavaa. Tapahtumaa värittää runsas markkina-alue, jossa on myynnissä hevosaiheista tarviketta ja paljon muuta maalaismarkkinoille tyypillistä.
Alueella tapahtuu useassa eri paikassa ja kauniit puitteet tapahtumalle antaa Sjundbyn linnan miljöö ja sen tallin ympäristö; maneesi ja ratsastuskenttä.
Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Järjestäjä

Joyriders ry

Tapahtumapaikka

Sjundby Gård

Järjestäjän www-osoite

https://www.facebook.com/SiuntionHevosmarkkinat/

Järjestäjän sähköposti

maria@mmhorses.com

Järjestäjän puhelinnumero

050 511 8592


Evenemang  [ 1 - 10 / 24 ]

Sida : 1, 2, 3
Evenemang
Händelse arkiv