Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - Nyckeln till lyckan!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Utvecklande aktiviteter

Start och Stegen – program för socialt och emotionellt lärande för barn i åldern för småbarnspedagogik

Start
är ett program avsett att användas i daghemmen för de yngsta barnen i åldern 1–3 år. Syftet med programmet är att skapa ett arbetssätt som underlättar och systematiserar daghemmets arbete med att utveckla barns sociala och emotionella kompetens. Programmet kan vara ett komplement till Stegen-programmet som tar vid från fyraårsåldern. Start fokuserar på områdena empati, anknytning och samspelsfärdigheter.
 
Stegen
är en vidareutveckling av materialet StegVis. Läromedlet omfattar sociala och emotionella färdigheter och självregleringsfärdigheter. Materialet passar för barn i ålder 4-5 år.
 
I Stegen tränar man grundläggande färdigheter såsom att kunna styra sig själv, hantera sina känslor, lyssna, fokusera sin uppmärksamhet, kontrollera sina impulser, vänta, be om hjälp, hävda sig själv på ett positivt sätt, hantera dilemman, samspela och leka med andra. Färdigheterna behövs för att utveckla kamratrelationer, klara sig i skolan och leva ett hälsosamt liv.

Skolstegen
Skolstegen-materialet riktar sig till barn i förskolan och åk 1. Materialet bygger en grund för lärande, goda relationer och hälsa. Skolstegen ger eleverna möjlighet att på ett genomtänkt och lekfullt sätt träna färdigheter som behövs för att klara sig bra I skolan och livet. Materialet är en naturlig fortsättning på Stegen-materialet.

Personalen vid Daghemmet Lilla-Alexis och Förskolan fick under våren 2018 utbildning i användningen av de pedagogiska programmen.
 
Ytterligare information om programmen ger personalen vid daghemmet och förskolan samt specialläraren inom småbarnspedagogik.

Mungymnastik som stöd för utvecklingen av barnens språk

Det anses vara viktigt att stöda barns språkliga utveckling och man fäster allt mer uppmärksamhet vid det. Genom att stöda barns språkliga utveckling möjliggörs barnens växelverkan med andra och barnet får möjlighet att uttrycka sig själv.

Mungymnastik är gemensam verksamhet som lämpar sig för alla barn, oberoende av ålder. Mungymnastikstunderna är lekfulla och funktionella. Man förstärker och stöder munnens motorik med hjälp av olika lekar, ramsor och sånger. Samtidigt lär sig barnet att identifiera tungans olika lägen och rörelser, ansiktets miner och olika känselförnimmelser samt skilja på hakans och munnens rörelser. Också muskulaturen i ansiktet förstärks. Med hjälp av mungymnastiken förstärker man barnets talproduktion, artikulation och gymnastiken stöder även läsfärdigheten.

Mungymnastik används vid Sjundeås småbarnspedagogiska verksamhetsenheter.

Tilläggsinformation fås av personalen och specialläraren inom småbarnspedagogik.