Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - Nyckeln till lyckan!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Aktuellt

Daghemmens telefonnummer under sommaren:
Lilla-Alexis (svenskspråkiga) 044 386 1181
Jukola (finskspråkiga) 044 386 1183
Kontoret 044 386 1097

_______________________________________________________________________________________________

Småbarnspedagogiska verksamhetsenheternas öppettider under sommaren

Jukola daghem öppet hela sommaren/dejourerar
Daghemmet Lilla-Alexis öppet hela sommaren
Störsviks daghem stängt 22.6–6.8 (öppnar ti 7.8)
Tjusterby daghem stängt 22.6–29.7 (öppnar må 30.7)
Finskspråkiga förskolundervisningen stängd 22.6–29.7 (öppnar må 30.7)
Svenska Förskolan stängd 4.6–7.8 (öppnar on 8.8) / kompletterande småbarnspedagogik ordnas i Lilla-Alexis

_______________________________________________________________________________________________

Inom småbarnspedagogiken införs servicesedlar 1.1.2019, läs hela meddelandet. Regelboken hittas här

_______________________________________________________________________________________________

Meddelande om förändringarna i klientavgiften som träder i kraft 1.8.2018

_______________________________________________________________________________________________

Inom Sjundeås småbarnspedagogiska tjänster förbereder man sig på personalens
politiska åsiktsyttring on 25.4.2018 kl. 12-18
Finlands Närvårdar- och Primärskötarförbund SuPer, Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, Tehy samt Fackorganisationen för högutbildade inom det sociala området Talentia kommer att anordna en politisk åsiktsyttring onsdagen den 25 april 2018.
Enligt de ursprungliga uppgifterna skulle arbetsmarknadskonflikten främst rikta sig mot småbarnspedagogiken i huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla). Tehy, Super och JHL har ändå meddelat att åsiktsyttringen berör alla förbundsmedlemmar som arbetar inom den offentliga eller privata småbarnspedagogiken i Nyland.
Omfattningen och konsekvenserna av arbetsmarknadskonflikten är enligt de preliminära uppgifterna svåra att bedöma. Personalen som arbetar inom småbarnspedagogiken i Sjundeå kan också delta i åsiktsyttringen.
Om det är många som deltar, räcker inte den småbarnspedagogiska personalen till och verksamheterna vid enheterna kan inte ordnas på normalt sätt under onsdagen.
Småbarnspedagoger inom den offentliga och den privata sektorn som tillhör de ovannämnda förbunden marscherar ut från sina arbetsplatser kl. 12-18. Åsiktsyttringen hänger ihop med behandlingen av lagpropositionen till lagen om småbarnspedagogik i riksdagen. Medlemmar i OAJ eller Barnträdgårdslärarförbundet deltar inte i åsiktsyttringen.
Hur detta påverkar småbarnspedagogikens verksamhet i Sjundeå kommer att utredas under tisdagen.
De serviceområdesansvariga inom småbarnspedagogiken/cheferna för de olika enheterna inom småbarnspedagogiken kommer att informera mer om hur åsiktsyttringen påverkar verksamheten och om ändringar i ordnandet av småbarnspedagogiken i Sjundeå.
 
Familjerna ska följa med daghemmens informerande i ärendet.

De serviceområdesansvariga inom småbarnspedagogiken ger mer information.

_______________________________________________________________________________________________ 

Förfrågan om behov av vård må 30.4, fr 11.5 och under sommaren 4.6.2018 – 6.8.2018
I år används en elektronisk förfrågan gällande behovet av vård 30.4, 11.5 och under sommaren. Förfrågan finns på adressen: bit.ly/kesakysely
Vi ber er fylla i och skicka iväg förfrågan senast 16.4.2018. Kompensationsansökningar gällande 30.4, 11.5 och sommaren som lämnats in därefter beaktas inte.
Fyll i en separat förfrågan för varje barn i familjen.

Tack för samarbetet!

_______________________________________________________________________________________________

Ansökan till förskolan 5-18.2 och till småbarnspedagogiken fr.o.m. 5.2. Kungörelsen finns här.

_______________________________________________________________________________________________

Klientavgifterna och avgiftsgrunderna för småbarnspedagogik ändras fr.o.m. 1.1.2018 
                                                               

Lagen om klientavgifter inom småbarnpedagogik som trädde i kraft 1.3.2017 ändras från och med 1.1.2018. Avgiftsändringarna beror på ändringen i paragraferna 5 och 8 i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken samt på Sjundeå kommuns bildningsnämnds beslut 13.12.2017 § 95. Hela meddelandet finns här

Efter att ändringen trätt i kraft kommer avgiften för det andra barnet i småbarnspedagogiken att vara 50 % istället för 90 % av det yngsta barnets avgift för småbarnspedagogik.

Därtill ändras de inkomstgränser och avgiftsprocenter som inverkar på avgiften för småbarnspedagogik:

Familjens storlek

personer *)

Minimibruttoinkomstgräns €/månad

Avgiftsprocent

Maximibruttoinkomstgräns €/månad


1.3.2017

1.1.2018-

1.3.2017

1.1.2018-

1.3.2017

1.1.2018-

2

1 915 €

2 050 €

11,5

10,70

4 437 €

4 760 €

3

1 915 €

2 646 €

9,4

10,70

5 000 €

5 356 €

4

2 053 €

3 003 €

7,9

10,70

5 724 €

5 713 €

5

2 191 €

3 361€

7,9

10,70

5 862 €

6 071 €

6

2 328 €

3 718 €

7,9

10,70

5 999 €

6 428 €

*) I fastställandet av familjens storlek beaktas personer som lever i gemensamt hushåll, i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden, samt bådas minderåriga barn som lever med dem i samma hushåll.

För de barn som deltar i småbarnspedagogik görs ett nytt avgiftsbeslut i januari utgående från de av familjerna inlämnade inkomstutredningarna. Ändringarna förutsätter således i regel inga åtgärder av familjerna.

Ändringen i inkomstgränserna kan förutsätta åtgärder av en del av de familjer, som ännu inte lämnat in sina inkomstuppgifter till småbarnspedagogikens fakturering på grund av att familjens bruttoinkomster överskridit den högsta avgiftens inkomstgräns, eller de gett sitt samtycke till en avgift enligt den högsta avgiftsklassen. Om dessa familjers bruttoinkomster underskrider den nya bruttoinkomstgränsen för högsta avgift, kan barnets vårdnadshavare lämna in familjens inkomstuppgifter till bildningskansliet dock senast 19.1.2018.

Inkomstutredningsblanketten och de tillhörande bilagorna skickas till:

Sjundeå kommun/Bildningskansliet/Tjänster inom småbarnsfostran, Parkstigen 1, 02580 Sjundeå eller sivistystoimisto@siuntio.fi

Inkomstutredningsblanketten finns påwebbplatsen www.sjundea.fi -> Service -> Småbarnsfostran (dagvård) -> Blanketter -> Inkomstutredning för fastställande av dagvårdsavgift

Blanketten kan också avhämtas på kommunhuset, Parkstigen 1.


_______________________________________________________________________________________________

Tillfällig placering av en grupp inom småbarnspedagogoiken på adressen Bangårdsvägen 3 för tiden 8.1.2018–30.6.2018 

Inom småbarnspedagogiken ökar behovet av vård på kommuncentrums område i Sjundeå fr.o.m. januari 2018. Antalet barnplatser vid Jukola daghem i kommuncentrum håller på att fyllas. I Jukola daghems fastighet har sedan 9.10.2017 även tillfälligt placerats den svenskspråkiga småbarnspedagogiken, Daghemmet Lilla-Alexis. För att alla som har behov av småbarnspedagogik ska kunna anvisas en lagstadgad vårdplats, grundas i Veturi-fastigheten (Bangårdsvägen 3) som ägs av kommunen, en tillfällig finskspråkig grupp för 5-åriga barn. Verksamheten inleds 8.1.2018. Gruppen övergår i augusti 2018 till förskoleundervisningen. Veturi-enheten fungerar under Jukola daghem./14.12.2017

_______________________________________________________________________________________________

Daghemmens öppet-tider under julen och årsskiftet 22.12.2017 - 5.1.2018

Jukolan päiväkoti: Öppet ons 27.12. - fre 29.12. och tis 2.1. - fre 5.1.
Störsvikin päiväkoti: Stängt ons 27.12. - fre 29.12. Öppet tis 2.1. - fre 5.1.
Tyyskylän päiväkoti: Stängt ons 27.12. - fre 29.12. Öppet tis 2.1. - fre 5.1.
Svenska Förskolan: Stängt fre 22.12. - fre 5.1.
Suomenkielinen esiopetus: Stängt fre 22.12. - fre 5.1.
Daghemmet Lilla-Alexis: Öppet ons 27.12. - fre 29.12. och tis 2.1. - fre 5.1.

Veckan mellan jul och nyår 27.12. -  29.12.2017, ordnas vården på Jukolan päiväkoti samt Daghemmet Lilla-Alexis.

Fr. o. m. mån 8.1.2018 håller alla enheterna öppnet som normalt.

_______________________________________________________________________________________________

Förfrågan till kunder inom småbarnspedagogik om barnets behov av vård under julen och årsskiftet, 22.12.2017 - 5.1.2018

Förfrågan hittar du här

Under veckan efter jul, ons 27.12 – fre 29.12.2017, koncentreras småbarnspedagogikens verksamhet till ett finskspråkigt och ett svenskspråkigt daghem enligt följande:

Daghemmet Lilla-Alexis : verksamheten sker i egna de egna utrymmena i anslutning till Jukolan päiväkoti.
Jukolan päiväkoti : öppet som vanligt
Svenska Förskolan : stängt fr. o.m. 22.12.-
Störsvikin päiväkoti : stängt
Tyyskylän päiväkoti : stängt
Suomenkielinen esiopetus : stängt fr. o. m. 22.12.-

Under veckan efter årsskiftet, tis 2.1.2018 – fre 5.1.2018 , ordnas verksamheten enligt följande:

Daghemmet Lilla-Alexis : öppet 2.1.2018 - 5.1.2018.
Jukolan päiväkoti : öppet 2.1.2018 - 5.1.2018.
Störsvikin päiväkoti : öppet 2.1. - 5.1.2018. 
Tyyskylän päiväkoti : öppet 2.1. - 5.1.2018.
Svenska Förskolan : stängt fre 22.12.2017 - 7.1.2018.
Suomenkielinen esiopetus : OBS! stängt fre 22.12.2017 - 7.1.2018.

 ____________________________________________________________________________________

Lilla-Alexis fortsätter sin verksamhet fr.o.m. 9.10.2017 i samma fastighet som Jukola daghem

Daghemmet Lilla-Alexis flyttar från de nuvarande lokalerna på Flemingsvägen till samma fastighet som Jukola daghem på adressen Aleksis Kivi vägen 1. Verksamheten fortsätter som ett eget svenskspråkigt daghem i Jukolas lokaler från och med måndag 9.10.2017. Lilla-Alexis sista verksamhetsdag i de nuvarande lokalerna är fredag 6.10.2017. Lilla-Alexis är verksam i Jukola daghems fastighet fram tills det för den svenskspråkiga småbarnspedagogiken för barn i åldern 0-5 kan anvisas permanenta lokaler i kommunen. I Jukola daghems fastighet fortsätter även från och med 9.10.2017 den finskspråkiga småbarnspedagogiken.

 ____________________________________________________________________________________

Meddelande till vårdnadshavare med barn i småbarnspedagogik och förskoleundervisning 30.8.2017:

Meddelande gällande barnets plan för småbarnspedagogik och förskoleundervisning.

Hela meddelandet finns här

____________________________________________________________________________________

Barnens rätt till skolskjuts och förfarande inom småbarnspedagogiken, småbarnspedagogiken som kompletterar förskoleundervisningen samt förskoleundervisningen fr.o.m. 14.8.2017

Hela meddelandet finns här

____________________________________________________________________________________

Meddelande till vårdnadshavare med barn i småbarnspedagogik och förskoleundervisning 4.8.2017:

Lämnande av barnet i småbarnspedagogiken och den kompletterande småbarnspedagogiken samt hämtande av barnet därifrån.

Hela meddelandet finns här

____________________________________________________________________________________

Meddelande till vårdnadshavare med barn i småbarnspedagogik och förskoleundervisning 4.8.2017:

Samarbetet mellan småbarnspedagogiken/förskoleundervisningen och hemmet i förebyggande och vårdande av barns sjukdomar.

Hela meddelandet hittar du här

____________________________________________________________________________________

Meddelande till vårdnadshavare med barn i småbarnspedagogik och förskoleundervisning 1.8.2017:

Försäkring för barn som deltar i Sjundeå kommuns småbarnspedagogik och förskoleundervisning samt ersättningspraxis
Sjundeå kommun har försäkrat debarn som deltar i den kommunala småbarnspedagogiken och förskoleundervisningenmed en frivillig försäkring.
Det aktuella informationsmeddelandet finns här

____________________________________________________________________________________

   Plan för småbarnspedagogik fr.o.m. 1.8.2017 här

____________________________________________________________________________________

Daghemmens öppet-tider under sommaren, 5.6-9.8.2017

Jukola daghem                 öppet hela sommaren/dejourerar
Störsvik daghem               stängt 23.6 – t.o.m. 7.8 (öppnar igen ti 8.8)
Toukolas verksamhet        fortsätter även under sommaren i Jukola daghem
Tjusterby daghem             stängt 23.6 – 30.7 (öppnar igen må 31.7)
Svenska förskolan             stängd 5.6 – t.o.m. 7.8 (öppnar igen ti 8.8)
Daghemmet Lilla Alexis     stängt 23.6 – 30.7 (öppnar igen må 31.7)(Dagvården för barn i Lilla Alexis ordnas 
                                        under sommaren fr.o.m. 26.6 som en egen svenskspråkig grupp i Jukola daghem)

________________________________________________________________________________________________

Bildningsväsendet informerar 20.4.2017: Tilläggsavgift för en oannulerad plats inom småbarnspedagogiken under semesterperioden 26.6.-28.7.2017.

Om barnets vårdnadshavare reserverar en plats för barnet inom småbarnspedagogiken för tiden för sin semester och inte annullerar platsen skriftligen innan den 5.6.2017, tas hälften av den månadsavgift som bestäms enligt lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken ut för den plats inom småbarnspedagogiken som inte annullerats. (Lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken trädde i kraft 1.3.2017.)

Läs kundmeddelandet här
________________________________________________________________________________________________

Delta i uppgörandet av Sjundeå kommuns nya plan för småbarnspedagogik

Planerna för småbarnspedagogik förnyas i Finland fr.o.m. 1.8.2017. Barnens välbefinnande betyder mycket för oss alla. Vi bjuder er vårdnadshavare till att delta i uppgörande av den gemensamma planen för småbarnspedagogik i Sjundeå och vill höra er åsikter om det framtida behovet av småbarnspedagogik i Sjundeå. Förfrågan är öppen för alla barnfamiljer oavsett om barnet deltar i småbarnspedagogik eller inte.

Förfrågan kan besvaras 27.3 – 9.4.2017.

Kom med! Delta och påverka!

Klicka här för att svara på förfrågan

Tack på förhand för era svar!

Med samarbetshälsningar, Sjundeås tjänster inom småbarnsfostran

____________________________________________________________________________________________________
Klientavgifterna och avgiftsgrunderna inom småbarnspedagogiken ändras fr.o.m. 1.3.2017

Klientavgifterna för småbarnspedagogiken ändras från och med den 1 mars 2017. Ändringen grundar sig på lagen om klientavgifter inom småbarnpedagogiken (träder i kraft 1.3.2017) samt på bildningsnämndens beslut (15.2.2017 § 11).

Ett informationsmeddelande till småbarnsfostrans kunder finns här.

Ifall ändringarna som träder i kraft den 1 mars 2017 påverkar era klientavgifter inom småbarnspedagogiken, ska ni lämna in en ny utredning av inkomsterna med inkomstverifikationer senast fredagen den 10.3.2017 till Sjundeå kommun/Bildningskansliet/Tjänster inom småbarnsfostran, Parkstigen 1, 02580 Sjundeå eller sivistystoimisto@siuntio.fi.

____________________________________________________________________________________________________
Bildningsnämnden har godkänt på sitt möte 14.12.2016 i 100 § principerna för placerande av barn i den kommunala småbarnsfostran som träder i kraft 1.1.2017. Placeringsprinciperna gäller för placeringar i den kommunala dagvården, 0-5-åriga barn samt 6-åriga barn i den kompletterande dagvården. Placeringsprocessen och principerna hittas här.

____________________________________________________________________________________________________

Förändringar i småbarnsfostrans avgifter och avgiftsgrunder fr.o.m. 1.8.2016

Bildningsnämnden i Sjundeå kommun har på sitt möte 20.4.2016 godkänt dokumentet Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuperiaatteet Siuntion kunnassa 1.8.2016 alkaen. Ett infobrev som baserar sig på de uppdaterade avgiftsgrunderna har sammanställts. I brevet har det tagits upp de för kunden väsentliga delarna av förändringarna fr.o.m. augusti 2016.

Undervisnings- och kulturministeriet har gett en anmälan gällande indexjusteringar i dagvårdensklientavgifter. De justerade nya klientavgifterna inom småbarnsfostran träder ikraft 1.8.2016.

Förändringarna i småbarnsfostrans avgifter och avgiftsgrunder är följande:

·       avgifterna ändras

·       inkomstgränserna ändras

·       förändringar i tiderna som avgifterna baseras på

·       förändringar i hur man krediterar för frånvaro, meraflexibilitet

Förutom de ovan nämnda skall det i Sjundeå kommun fr.o.m. 1.8.2016 erbjudas enligt lagen om småbarnspedagogik minst 20 timmar i veckan/barn så att tas i hänsyn barnet och vårdnadshavarnas individuella rättigheter och behov (Bildn 16.3.2016 § 26). Mera information om detta hittar ni på Sjundeå kommuns internet-sidor, småbarnsfostran.

Från och med början av augusti är basen för avgiften vårdtiden per vecka. Kunderna väljer enligt sin subjektiva rätt den mängd dagvård i veckan som de behöver. Den valda mängden timmar kan delas på flera olika dagar. Familjen planerar i samarbete med personalen inom småbarnsfostran en dagvårdsform som bäst motsvarar deras behov. Kontraktet om vårdtiden görs för tre månaders tid, om den överenskomna tiden överskrids, faktureras undantagsvis enligt de använda timmarna och följande prisklass.

Inom småbarnsfostran i Sjundeå kommun tas i bruk följande praxis angående kreditering av frånvaro: all frånvaro som sker under sommaren (juni, juli ochaugusti) och under skolornas lovtider krediteras fr.o.m. 1.8.2016 i sådana fall att det har meddelats skriftligt tre veckor i förväg. Mera om detta hittar ni i det ovan nämnda infobrevet under rubriken Att kreditera för frånvaro. Reglerna gällande kreditering för sjukfrånvaro och frånvaro under andra tider än ovannämnda ändras inte.

Ett brev om de ovan nämnda förändringarna skickas till alla fortsättande kunder under vecka 17, samtidigt frågar vi inkomstuppgifter och närvarotiden i timmar, så att vi kan räkna nya dagvårdsavgifter till alla kunder. De nya kunderna får denna information i samband med dagvårdens placeringsbeslut.
______________________________________________________________________________________________________