Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - Nyckeln till lyckan!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Kommunsynen för förnybar energi 

I Sjundeå är det möjligt att producera värme och elektricitet i betydligt högre grad än numed förnybara energikällor. Den största potentialen finns i utnyttjandet avträbränslen vid produktionen av fjärrvärme samt i utnyttjandet avfastighetsvisa flis- och pelletbränslen och bergvärmesystem. Resultaten framgår ur den för Sjundeå gjorda kommunsynen för förnybar energi.

Vid kommunsyneförrättningen har man rett ut energiförbrukningen och -produktionen på kommunens område samt potentialen av förnybar energi. Uppgörandet av synen är en del av kommunernas energieffektivitetsavtal (KETS), som Sjundeå har förbundit sig till. Sjundeå är också med i projektet Mot en kolneutral kommun (HINKU) och strävar till att främja användningen av förnybar energi ochenergieffektivitet i området. Sjundeå är den första av de västnyländska HINKU-kommunerna, där syneförrättningen för förnybar energi har gjorts.

Med enförnybar energiproduktion och genom att utnyttja lokala energikällor kan man, förutom minskade utsläpp av växthusgaser, dessutom uppnå kostnadsinbesparningar samt effektivera områdets näringsstruktur.

Valet av bränsle för fjärrvärmen är viktigt

I synen som gjordes av Gaia Consulting Oy föreslås flera åtgärder med hjälp av vilka man kan öka användningen av fönybar energi i kommunen. Åtgärdernas ekonomiska lönsamhet har också uträknats.

För träbränslens del kan den potential som finns att tillgå fördelas mellan uppvärmningen av småhus och produktionen av fjärrvärme. Möjligheterna att öka användningen av träbränslen för uppvärmning av småhus uppskattas till ungefär 2,9 GWh. För fjärrvärmens del uppgår potentialen till ungefär 7,2 GWh, som man skulle kunna uppnå såvida fjärrvärmen producerades med biomassa. Vid synen konstateras emellertid att Sjundeå för tillfället har en av landets dyraste fjärrvärmetariffer. Därför är en anslutning till fjärrvärme i många fall tillsvidare inte ekonomiskt motiverad. Å andra sidan skulle övergången till flisvärmeproduktion sänka Adven Oy:s bränslekostnader, eftersom flis är ett billigare bränsle än naturgas.

Potentialen i berg- och luftvärmepumpar samt flis- och pelletpannor är stor. I kommunenfinns ett stort antal byggnader som värms upp med elektricitet och där alternativa uppvärmningsformer kunde vara lönsamma.

Vid synen uppskattar man möjligheterna vara små för att inom en nära framtid öka utnyttjandet av solenergi, biogas, vatten- och vindkraft. För ett ökat utnyttjande av solenergi finns inga tekniska hinder, men återbetalningstiderna för investeringar i anläggningarna är fortfarande ofta långa.

Sjundeås kommunsyn för förnybar energi 12.5.2014 (på finska)