Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - Nyckeln till lyckan!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Avloppsvatten

Det avloppsvatten som från hushållen hamnar ut i miljön kan försvaga kvaliteten på vattendragen och grundvattnen. Enligt miljövårdslagen bör det avloppsvatten som kommer från bosättningen utanför avloppsnätet behandlas så att det inte uppstår fara för att miljön förstörs.I den förordning som trädde i kraft år 2004 och som gällde avloppsvatten i glesbygdsområden uppsattes minimikrav för avlägsnandet av de skadliga ämnen som finns i avloppsvatten. Den gamla förordningen om avloppsvatten upphävdes år 2011 och samtidigt avgavs den nya förordningen. I den nya förordningen som gäller avloppsvatten preciserades kraven på behandling av avloppsvatten från glesbygdsområden och man förlängde lagens övergångstid med två år.

Förordningen om avloppsvatten innehåller nya förpliktelser för fastighetsägarna. Förordningen förpliktar inte till att anskaffa en viss reningsapparatur, utan förordningen definierar reningskraven för totalkväve, -fosfor samt för den biologiska syreförbrukningen som förorsakas av de organiska ämnena i vattnet. Förordningen berör genast allt nybyggande. I gamla fastigheter bör avloppsvattenbehandlingen fram till den 15.3.2016 ordnas så att den motsvarar förordningen.

Rådgivning angående avloppsvatten i glesbygden

Sjundeå kommun deltar i det samarbete kring avloppsvatten i glesbygden som koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Samarbetet utförs i form av ett projekt kring avloppsvatten i glesbygden. Inom ramen för LINKKI-projektet erbjuds hushållen rådgivnings- och kartläggningsbesök, där man går igenom situationen med behandlingen av avloppsvattnet. Under besöket ges en uppskattning om behovet av att förnya avloppsvattensystemet.

Tilläggsinformation om förnyande av avloppsvattensystemet finns på webbsidorna för avloppsvattenprojektet.