Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - Nyckeln till lyckan!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Klimatet och luftkvaliteten

Luftföroreningarna inverkar skadligt både på människorna och på miljön. Föroreningarna förorsakar lokala, regionala och världsomfattande skador. Luftföroreningar från nära belägna utsläpp innebär lokala verkningar och förorsakar olägenheter för människans hälsa. Regionala olägenheter är t.ex. jordmånens och vattendragens försurning. Förtunningen av ozonskiktet i den övre delen av atmosfären och växthuseffektens intensifiering utgör världsomfattande verkningar.

De växthusgaser som mänskligheten får till stånd intensifierar den naturliga växthuseffekten, vilket leder till att klimatet förändras. Den största utsläppskällan utgörs av användningen av fossila bränslen dvs. kol, olja och naturgas för produktion av energi och i trafiken.

På dessa sidor finner du information om luftkvaliteten i Sjundeå och uppföljningen av den samt om Sjundeå kommuns mål och arbete för att stävja klimatförändringen. Sjundeå kommuns mål är att vara en föregångare i att minska utsläppen av växthusgaser. Läs mer om HINKU-projektet (I riktning mot en kolneutral kommun) här.

Luftkvaliteten

I Finland är halterna i luftföroreningarna i allmänhet tämligen låga. Det som försämrar luftkvaliteten är partiklar, ozon, kvävedioxid, svaveldioxid samt olika flyktiga kolväten.

Luftkvaliteten i Sjundeå kartläggs med hjälp av ett regionalt uppföljningsprogram. Uppföljningen fördelar sig på en mätnings- och en utsläppsdel samt en kartläggning av lavar. Jyväskylä universitets miljöforskningscenter Ambiotica utför lavkarteringen. Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) utför den övriga uppföljningen.

Luftkvaliteten i Sjundeå är i genomsnitt god. Det finns inga industri- eller energiproducerande anläggningar i kommunen, vilka på ett betydande sätt skulle inverka på luftkvaliteten. Trafiken utgör den största källan till kväveoxid- och kolmonoxidutsläpp. Den största delen av partikel-, svaveldioxidutsläppen samt utsläppen av flyktiga organiska föreningar förorsakas av förbränningen av trä samt oljeuppvärmningen.

Förbränning av trä

Då man bränner trä uppstår utsläpp som är skadliga för hälsan: småpartiklar, os samt organiska föreningar. Dålig förbränning förorsakar mera för hälsan skadliga småpartiklar än goda förbränningsmetoder. Man bör fästa uppmärksamhet vid det, speciellt i tättbebyggda småhusområden.

På NTM-centralens (ELY-keskus) nätsidor, i rapporten Luftkvaliteten i Nyland 2011 (Ilmanlaatu Uudellamaalla 2011) finns det mera information.