Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - Nyckeln till lyckan!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Allmän presentation av kommunorganisationen

Kommundirektören leder kommunens förvaltning, skötseln av ekonomin och den övriga verksamheten. Kommundirektören är underställd kommunstyrelsen. Kommundirektören och avdelningscheferna bildar kommunens ledningsgrupp. Kommundirektören fungerar som ledningsgruppens ordförande.

Kommunkansliet indelas i avdelningar, vars avdelningschef leder arbetet i avdelningarna. Avdelningarna är den förvaltningsavdelningen, grundtrygghetsavdelningen, tekniska avdelningen och bildningsavdelningen.

Förvaltningsavdelningen

Förvaltningsavdelningen sköter om kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens kansliuppgifter, personalärendena, it-ärendena, beredningen och uppföljningen av budgeten, den centraliserade löneräkningen och bokföringen, beredningen av bokslutet samt nämndernas och sektionernas administrativa stödtjänster.

Förvaltningdirektör, utvecklingschef, personalchef och ekonomiplanerare bildar förvaltningsavdelningens ledningsgrupp.

Bildningsavdelningen

Bildningsavdelningen sköter kansliarbetena för bildningsnämnden och dess sektioner. Bildningsavdelningen är indelad i tre resultatområden. Dessa är:

Resultatområdet för undervisning, som leds av bildningschefen.

 (Resultatområdet indelas i tre resultatenheter: Aleksis Kivi-skolan, Päivärinne skola och Sjundeå Svenska Skola.)
Morgon- och eftermiddagsverksamheten hör till resultatområdet för undervisning.

- Resultatområdet för småbarnsfostran, som leds av chefen för småbarnsfostran.

(Resultatområdet indelas i 12 resultatenheter: Tjusterby daghem, Bullerby daghem, daghemmet Lilla Lotta, Svenska Förskolan, förundervisningen vid Svenska Förskolan, Trolldalen daghem, förundervisningen i Päivärinne, Jukola daghem, Toukola daghem, förundervisningen i Toukola,  Störsviks daghem och familjedagvården.

- Resultatområdet för det fria bildningsarbetet,  som leds av fritidschefen.

(Resultatområdet indelas i 4 resultatenheter: biblioteksverksamheten, kulturverksamheten, ungdomsverksamheten, idrottsverksamheten.)

Bildningschefen och cheferna för resultatområdena bildar bildningsavdelningens ledningsgrupp. Därtill fungerar bildningskansliets resultatenhet på bildningsavdelningen. Den sköter bl.a. om följande uppgifter: stödfunktionerna för uppfostran och undervisning, skoltransporterna, de gemensamma skolorna, medborgarinstituten, kollektivtrafiken, logistiken. Bildningschefen leder bildningskansliets resultatenhet.

Grundtrygghetsavdelningen

Grundtrygghetsavdelningen ansvarar för kommunens hälso-, social- och seniorservice. Grundtrygghetsavdelningen sköter grundtrygghetsnämndens och grundtrygghetsnämndens individsektions kansliarbeten.

Grundtrygghetsavdelningen indelas i tre resultatområden:

- Resultatområdet hälsovårdsservice som leds av grundtrygghetschefen.

Resultatområdet indelas resultatenheter:

-          Hälsocentralens mottagning (läkarnas och sjukskötarnas mottagning)
-          Rådgivning (preventiv-, mödra- och barnrådgivning samt skolhälsovård)
-          Munhälsovård
-          Rehabilitering

- Resultatområdet socialservice som leds av socialservicechefen.

Resultatområdet indelas resultatenheter:

-          Vuxensocialarbete
-          Service för barn och familjer
-          Handikappservice

- Resultatområdet seniorservice som leds av seniorservicechefen.

Resultatområdet indelas resultatenheter:

-          Hemvård
-          Stödtjänster för hemvården (måltids-, trygghets- och färdtjänster)
-          Stöd för närståendevård
-          Dagsverksamhet
-          Boendetjänster (Villa Charlotta och Azalea)
-          Bäddavdelningen

Grundtrygghetschefen och cheferna för resultatenheterna bildar avdelningens ledningsgrupp. Inom grundtrygghetsavdelningen fungerar dessutom enheten för grundtrygghetskansliet och den leds av grundtrygghetschefen.

Tekniska avdelningen

Tekniska avdelningen sköter kansliarbetena för tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden samt landsbygdsärendena. Tekniska avdelningen indelas i tre resultatområden. Dessa är:

- Servicecentralens resultatområde, som leds av byggchefen.

 (Resultatområdet indelas i 4 resultatenheter: städning och kosthåll, underhåll av fastigheter, skötseln av allmänna områden och vattenverket.)

- Resultatområdet för miljö- och byggnadsövervakning, som leds av chef för byggnadstillsynen.

Resultatområdet indelas i 4 resultatenheter: (byggnadsinspektionen, miljö- och marktäktsärenden och landsbygds- och privatvägsärenden)

- Resultatområdet för investering, planläggning och utveckling, som leds av tekniska chefen.

Tekniska chefen och cheferna för resultatområdena bildar tekniska avdelningens ledningsgrupp. Därtill fungerar tekniska kansliets resultatenhet inom tekniska avdelningen. Tekniska chefen leder tekniska avdelningen.