Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - Nyckeln till lyckan!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Blanketter

Småbarnsfostran (dagvård)
Skolor och undervisning
Bibliotek
Idrott och friluftsliv
Bidragen
Sommararbetsstöd för ungdomar
Grundtrygghet och hälsa
Boende och byggande
Planläggning och miljö
Vägar och trafik

Småbarnsfostran (dagvård)

Dagvård

Med den här blanketten söker man dagvårdsplats, det är viktigt att fylla i blanketten noggrant. Sökande som inte ännu vid sökningstidpunkten är bosatta i Sjundeå bör meddela både sin nuvarande adress och den blivande adressen i Sjundeå.
Ansökan till småbarnsfostran   doc

Med den här blanketten bekräftar man att dagvårdsplatsen tas emot eller alternativt att platsen inte tas emot. Denna blankett postas till varje kund i samband med dagvårdsbeslutet.
Bekräftelse för mottagande av dagvårdsplats   doc

Med den här blanketten kan en dagvårdsansökan annulleras eller säga upp dagvårdsplatsen.
Annullering av ansökan och uppsägning av vårdplats   doc

Blanketten fylls i vid inledande av småbarnsfostran och förskoleundervisningen. Denna blankett postas till varje kund i samband med dagvårdsbeslutet.
Förhandsuppgifter om barnet  doc

Ett servicekontrakt görs för varje barn som börjar i dagvården och uppdateras i början av varje verksamhetsår. I kontraktet behandlas saker som påverkar vårdförhållandet.
Serviceavtal för småbarnspedagogiken
Serviceavtal för förskolan

Med denna blankett ansöker man om den ena föräldern är hemma eller om arbets-/familjesituationen ändras, och då det finns ett behov av en mer omfattande småbarsfostran än 20 timmar/vecka.
Ansökan om behovsprövad rätt till småbarnsfostran  doc 

Alla kunder inom dagvården bör meddela sina inkomster då man tar emot en dagvårdsplats eller då familjens inkomster ändras.
Inkomstutredning för bestämmande av dagvårdsavgiften   exel

Inkomstutredning för bestämmande av dagvårdsavgiften   doc

Företagare bör komplettera den ovannämnda blanketten med denna blankett.
Företagarens inkomstutredning för bestämmande av dagvårdsavgiften doc

Med denna blankett meddelar familjerna ändringar i vårdförhållandet, timantal/vecka samt vid byte av enhet.
Meddelande om barnets ändrade behov av småbarnsfostran och ändring av timmar/vecka   doc

Med denna blankett kommer man överens om tillfällig dagvård.
Avtal om tillfällig dagvård

Med denna blankett anmäls om matgäst som behöver vegetarisk mat och/eller följer specialdiet
Anmälan om specialdiet doc
Anvisningar

Privat dagvård

Med den här blanketten ansöker man om den stöd som kommunen betalar till de privata dagvårdsproducenterna.
Ansökan om kommunal servicesedel   doc

Ansökan om behov över 20 timmar behovsprövad småbarnspedagogik inom privat småbarnspedagogik ansöks med denna blankett   doc

Med denna blankett informerar en privat serviceproducent kommunen om ändringar i ett barns behov av / rätt till vård.
Ändringsansökan gällande barnets behov av /rätt till småbarnspedagogik

Mot denna blankett betalar kommunen stöd för privat vård.
Dagbok, privat vård.

 

Förskoleundervisning

I Sjundeå kommun anmäls barnen till förskola via wilma. Familjerna får hem brev som innehöller instruktioner om anmälan samt wilma-koder. Familjer som flyttar till kommunen kan kontakta bildningskansliet för att få wilma-koder.

Förskoleskjuts ansöks via Wilma

Med denna blankett anmäls om behov av specialdiet
Anmälan om specialdiet doc
Anvisningar

Skolor och undervisning

I Sjundeå kommun anmäls eleverna till skola via wilma. Familjerna får hem brev som innehöller instruktioner om anmälan samt wilma-koder. Familjer som flyttar till kommunen kan kontakta bildningskansliet för att få wilma-koder.

Med denna blankett ansöks om tillstånd för att inleda grundläggande utbildning ett år tidigare än stadgat, senare än stadgat och förlängd läroplikt.
Avvikande inledning av grunläggande utbildning   doc

Med denna blankett ansöker man rätt för elev som inte är bosatt i kommunen att gå i skola i Sjundeå. doc
Ansökan om rätt för elev som inte är bosatt i kommunen att gå i skola i Sjundeå   doc

Undervisning i åskådningsämne blankett  doc

Skolskjuts ansöks via Wilma.

Med denna blankett anmäls om behov av specialdiet
Anmälan om specialdiet doc
Anvisningar

Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Med den här blanketten ger man bakgrundsinformation om barnen som deltar i eftermiddagsverksamhet.
Bakgrundsblanketten  doc

Bibliotek

På bibliotekens sidor kan du elektroniskt göra ett bokönskemål, och ett elektroniskt fjärrlån. Blanketten finns på  bibliotekens sidor:

Bokönskemål
Fjärrlån

Idrott och friluftsliv

Idrottsplatser

Utrymmen kan reserveras/anhållas/sökas med Ansökan om användningsturblanketten.

Ansökan om användningstur  doc


Ansökan on användningstur, Fanjunkars. Med denna blankett söker man användningstur enbart i Fanjunkars.

Ansökan om användningstur, Lokets utrymmen. Med denna blankett söker man användningstur endast i Locket.

Principerna föranvändningen av utrymmena i Loket och utrymmets användningsavgifter fr.o.m.1.1.2017  (På finska)

Uppsökande ungdomsarbete

Myndighetens meddelande till uppsökande ungdomsarbete här

Bidragen

Bidragsansökan 2018  doc

Ansökan om förskott på allmänt bidrag 2018   doc

 

Sommararbetsstöd för ungdomar

Ansökan för sommararbetsstöd för ungdomar 2018

Anvisning för sommararbetsstöd för ungdomar

 

Grundtrygghet och hälsa

Hälsovårdsservice

Byte av vårdplats för icke brådskande

Seniorservice 

 Ansökan om färdtjänst enligt socialvårdslagen (word)
 
 Ansökan om stöd för närståendevård (pdf)
 
 Ansökan om ändringsarbeten i bostaden i enlighet med socialvårdslagen

Ansökan till äldreservicen för bedömning av servicebehov (pdf)

 Anvisningar till dem som anlitar vanlig taxi, färdtjänst enligt socialvårdslagen
 
 

Socialservice

 
   Barnskyddsanmälan
 
   Ansökan om färdtjänst enligt handikappservicelagen  (word)
 
   Anvisningar till dem som anlitar vanlig taxi, färdtjänst enligt lagen om service och stöd pga. handikapp
 
   Ansökan om handikappservice (word)
 
   Ansökan om handikappservice
 
   Anmälan om frånvaro / uppsägning (personlig assistent) (word)
 
   Personlig assistent, anmälan om arbetstimmar (word)
 
   Blankett för påminnelse
 
   Kontakt/anmälan till socialvården för bedömning av stödbehov SvL 35 § / Vuxna
 
   Kontakt/anmälan till socialvården för bedömning av stödbehov SvL 35 § / Vuxna (word)
 
   Kontakt med socialvården för bedömning av stödbehov SvL 35 § / Barn
 
   Kontakt med socialvården för bedömning av stödbehov SvL 35 § / Barn (word)
 
   Ansökan om hemservice för barnfamiljer (word)

   Ansökan om hemservice för barnfamiljer
 
   Ansökan om utkomststöd
 
  

Patient- och socialombudsmannens tjänster

Anmärkning som gäller vård eller bemötande av patient

Anmärkning som gäller vård eller bemötande av patient (word)

 

Boende och byggande

Hyresbostäder

Bostadansökan/Kunta-asunnot Oy

Bygglov, åtgärdstillstånd och åtgärdsanmälan

Bygglov behövs bl.a. vid byggande av ny byggnad, utvidgning av byggnad samt betydande reparations- och ändringsarbeten. Små byggprojekt kräver ett åtgärdstillstånd. Små åtgärder kan verkställas med skriftlig anmälan.

Bygglov, åtgärdstillstånd och åtgärdsanmälan

Rivningstillstånd eller -anmälan

Rivningstillstånd krävs för att riva byggnad eller en del av byggnad på detaljplaneområde eller på ett område där rivningsförbud gäller medan man uppgör detaljplan. Tillståndet behövs även om det finns en bestämmelse om det i generalplanen. I fall det inte krävs tillstånd att riva byggnaden, skall det göras en rivningsanmälan.

Rivningstillstånd eller -anmälan

Redovisning för hantering av bygg- och rivningsavfall

Arbetsledare

Byggnadsarbetet förutsätter en arbetsledare, då det är fråga om ett projekt som kräver tillstånd eller myndigheters godkännande. Enligt behov bör man i byggnadsarbetet anlita specialbranschers arbetsledare.

Ansvarig arbetsledare

Grannens samtycke

Till byggprojekt krävs en utredning över hörande av grannen.

Anmälan om grannens samtycke

Granskningslista

Ansvarige arbetsledarens granskningslista

Ansökan om förlängning

Med blanketten söks förlängning av bygglovet.

Förlängningsansökan

Byggprojektanmälan

Den som ansöker om bygglov fyller i blanketten (MBL 147 §) och returnerar den till kommunens byggnadstillsynsmyndigheten jämte de övriga handlingar som behövs vid byggtillståndsförfarandet.

RH 1- byggprojektanmälan

Avloppsystemets byggbeskrivning

Med blanketten söks om lov att bygga nytt avloppssystem, eller att reparera ett gammalt system

Avloppsystemets byggbeskrivning

Ansökan om avgörande av planeringsbehov eller undantag

Med blanketten ansöker man om avgörande av planeringsbehov eller undantag.

Avgöande av planeringsbehov eller undantag

Ansökan om fastighets anslutning till vattentjänstverk

Med blanketten ansöker man om anslutning till vattentjänstverk.

Ansökan om fastighets anslutning till vattentjänstverk

 

Anmälan om utnyttjande av avfall i markbyggande

I egenhändigt markbyggande kan man på den egna fastigheten använda rent avfallsmaterial (betongkross, tegelkorss, aska) genom att anmäla detta, ändå förutsagt att den använda avfallsmängden inte överskrider 500 ton. Anmälan med kartbilagor ska lämnas in till miljöskyddsmyndigheten senast 30 dagar innan åtgärden.

 

 

Anmälan om utnyttjande av avfall i markbyggande

 

Planläggning och miljö

Ansökan om planeändring, generalplan och detaljplan

Vägar och trafik

Sök underhållsbidraget för enskilda vägar år 2018 (infobrevet).

Bidrag för väglag ansöks med denna blanket

Med anhållan bifogas årskostnadsberäkning