Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - Nyckeln till lyckan!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Vision och strategi

Arbetet med Sjundeå kommuns nya strategi påbörjades våren 2010. Under strategiarbetet uppgjordes kommunens vision 2030, värden och strategiska mål för en fullmäktigeperiod som sträcker sig fram till slutet av år 2012. Strategiska mål omfattar dessutom konkreta verksamhetsmål som godkänns årligen. De framkommer från varje års budget.

Sjundeås vision 2030

Sjundeå är en naturnära kommun med trygg livsmiljö och levande tvåspråkighet i närheten av ett metropolområde. Den erbjuder för invånare, personal och företag en hållbar och högklassig miljö att leva och verka i.

Kommunens strategiska mål

1. Kommunens verksamhet är, då det gäller ekonomi, verksamhet och dess effekter, på en hållbar grund och följer det godkända ekonomiska balanseringsprogrammet. Kommunens verksamhetsförutsättningar kommer att tryggas med planmässig och förnuftig hushållning.

2. Kommunens serviceprocesser producerar de effekter som eftersträvs och är ekonomiskt och verksamhetsmässigt effektiva. Kommunen sköter om att högklassig basservice ordnas, samt beaktar på förhand de behov som service- samt infrastrukturen ställer. Kommunen deltar aktivt i regionalt samarbete och samarbetar med områdets övriga aktörer då detta medför mervärde.

3. Kommunen planerar sin samhällsstruktur på ett helhetsbetonat och långsiktigt sätt med beaktande av miljön och dess välbefinnande. Bosättning som växer balanserat styrs till områden i närheten av befintligt servicenätverk.

4. Kommunen är ansvarskännande arbetsgivare som främjar personalens välbefinnande i arbetet samt tar på ett helhetsbetonat sätt i beaktande personalens kunnande och utvecklar det.

Kommunens värderingar

1. Hållbar utveckling och ansvarighet

- Vi sköter kommunens egendom på ett hållbart sätt. De bärande principerna i vår verksamhet och ledning är livscykelmodellen, förebyggande planering och planenligt förverkligande och uppföljning (målinriktning och kostnadsmedvetenhet samt ekonomisk tänkande på lång sikt)

- Vi värdesätter vår miljö, utvecklandet av ekonomi och produktivitet, öppen och innovativ växelverkan och smidigt samarbete över verksamhetsgränser (jfr ekonomi, ekologi, politik och social dimension)

- Vi satsar på mångsidig och kostnadseffektiv basservice, som har inriktning på invånarna och där även kvalitetsfrågorna i den mån det är möjligt har uppmärksammats.

- Vi deltar i regionalt och riksomfattande samarbete, vi är med i ändring och reform på ett ansvarsfullt sätt.

2. Tolerans och trygghet

-Vi erbjuder och utvecklar en vänlig, trygg och trivsam livsmiljö för alla invånare (olika åldersgrupper) i vår kommun. Detta innebär att kommuninvånarna är jämlika då det gäller att utveckla service samt att inlärnings- och uppväxtmiljön är trygg. Vår kommun är på ett levande sätt tvåspråkig och vi värdesätter även internationalism och förstår mångfaldens betydelse.

- I ledarskapet strävar vi efter en målinriktad, beslutsam och genomskinlig verkställighet och uppföljning. Vår dialog med kommuninvånarna grundar sig på god kommunal kommunicering och samarbete på basen av behov.

3. Kompanjonskap och inriktning på invånarna

-  Vi Sjundeåbor värdesätter vår egen region och är stolta över den, vår tillhörighet med vårt samfund är vår styrka såväl när det gäller tvåspråkighet, byasamhällen som service i kommuncentrum.

- I framtiden är Sjundeå som kommun en sporrande arbetsgivare som satsar på arbetstagarnas välfärd. Sjundeå strävar efter god praxis för det kommunala ledarskapet då den förverkligar sin personalstrategi. Tack vare den har kommunen i framtiden tillgång till välmående, yrkeskunnig, och motiverad personal.

Med hjälp av regionalt samarbete och planenlig planläggning strävar vi efter att säkerställa fungerande infrastruktur för att utveckla näringslivet. På detta sätt verkar vi för att behålla arbetsplatserna och att företagsamheten utvecklas genom alla medel som står till vårt förfogande.