Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - Nyckeln till lyckan!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Delta och påverka

En enskild kommuninvånare kan påverka skötseln av kommunens ärenden och beslutsfattarna på olika sätt. Förutom att rösta i val kan kommuninvånarna framlägga initiativ, skicka frågor och förslag till förtroendemännen och tjänstemännen samt delta i olika informations- och diskussionstillfällen som gäller kommunala frågor. Kommuninvånarna kan även framlägga initiativ i ärenden som gäller kommunens verksamhet.

Kommunens föredragningslistor och protokoll är offentliga. Varje kommuninvånare kan bekanta sig med dem. Föredragningslistorna publiceras i internet före respektive verksamhetsorgans möte. Man kan också påverka beslutsfattandet via olika föreningar, organisationer och partier.

Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (21.5.1999/621)

Enligt lagens 13 paragraf skall en begäran om att få ta del av innehållet i en myndighetshandling individualiseras tillräckligt noggrant så att myndigheten skall kunna utreda vilken handling den avser.

Den som begär en handling skall med diarier och andra register bistås vid individualiseringen av de handlingar som han önskar ta del av. Den som begär en handling behöver inte utreda sin identitet eller motivera sin begäran, om inte detta behövs för att myndigheten skall kunna utöva sin prövningsrätt eller kunna utreda om han eller hon har rätt att ta del av handlingens innehåll.

Vidare enligt lagens 14 paragraf skall beslut om att en myndighetshandling lämnas ut fattas av den myndighet som innehar handlingen. En uppgift om innehållet i en handling lämnas ut av en sådan anställd hos myndigheten som av denna har förordnats att handha detta uppdrag eller som det på grund av den anställdas ställning och uppgifter annars hör till.

Ett ärende som avses i denna paragraf skall behandlas utan dröjsmål, och uppgifter ur en offentlig handling skall ges så snart som möjligt, dock senast inom två veckor efter att myndigheten har mottagit en begäran om att få ta del av handlingen. Om de begärda handlingarna är många eller innehåller sekretessbelagda delar eller om någon annan därmed jämförbar omständighet gör att det krävs specialåtgärder eller större arbetsmängd än normalt för att behandla och avgöra ärendet, skall ärendet avgöras och uppgifter ur en offentlig handling lämnas ut inom en månad efter att myndigheten har mottagit en begäran om att få ta del av handlingen.

Lösen för handlingar och avgifter för kopiering

Enligt lagens 34 paragraf (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet) myndigheter skall på förhand fastställa de avgifter som tas ut för kopior och publicera avgifterna i ett allmänt datanät, om inte publiceringen skall anses uppenbart onödig. Sjundeå kommunstyrelsen har på sitt möte 27.4.2015 § 82 fastställt de avgifter som tas ut för dokument och kopior (länk till avgifterna) (bara på finska).

Sök information på nätet

Det finns information om hur man som medborgare kan påverka på sidor som upprätthålls av justitieministeriet.

Demokrati.fi

Dinasikt.fi

Demokrati.fi erbjuder information om den finländska demokratin och olika sätt att påverka som medborgare både på kommunal och statlig nivå. Dinasikt.fi är statsförvaltningens diskussionsforum, där ministerierna vill höra vad medborgarna tycker om olika frågor.

Då du vill sköta dina ärenden via internet lönar det sig att bekanta sig med suomi.fi-tjänsten. Suomi.fi är den offentliga förvaltningens gemensamma tjänst för medborgarna. På sidorna finns olika tjänster som berör skötseln av ärenden och blanketter, information om tjänsterna, lagar samt nyheter från den offentliga förvaltningen.

Hur de unga kan påverka

Ungdomarna kan delta och påverka i ungdomsfullmäktige, i skolorna och i medborgarorganisationer. Valtikka.fi är sidor som riktas till de unga. På dem berättar man närmare om ungdomarnas rättigheter och möjligheter att påverka.