Yhteystiedot  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Siuntio - Avain onneen!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Osallistu ja vaikuta

Kuntalainen voi vaikuttaa kunnan asioiden hoitoon ja päättäjiin eri tavoin. Vaaleissa äänestämisen lisäksi kuntalainen voi tehdä aloitteita, lähettää kysymyksiä ja ehdotuksia luottamushenkilöille ja virkamiehille sekä osallistua kunnan asioita koskeviin tiedotus- ja keskustelutilaisuuksiin. Kuntalainen voi tehdä myös kuntalaisaloitteen kunnan toimintaa koskevissa asioissa.

Kunnan esityslistat ja pöytäkirjat ovat julkisia, joihin jokainen kuntalainen voi tutustua. Esityslistat julkaistaan internetissä ennen kunkin toimielimen kokousta. Erilaisten yhdistysten, järjestöjen ja puolueiden kautta voi vaikuttaa myös kunnan päätöksentekoon.

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) määrää asiakirjojen luovuttamisesta.

Lain 13 pykälän mukaan asiakirjan pyytäjän on riittävästi yksilöitävä pyyntö saada tieto viranomaisen asiakirjan sisällöstä, jotta viranomainen voi selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee.

Tiedon pyytäjää on diaarin ja muiden hakemistojen avulla avustettava yksilöimään asiakirja, josta hän haluaa tiedon. Tiedon pyytäjän ei tarvitse selvittää henkilöllisyyttään eikä perustella pyyntöään, ellei tämä ole tarpeen viranomaiselle säädetyn harkintavallan käyttämiseksi tai sen selvittämiseksi, onko pyytäjällä oikeus saada tieto asiakirjan sisällöstä.

Edelleen lain 14 pykälän mukaan asiakirjan antamisesta päättää se viranomainen, jonka hallussa asiakirja on. Tiedon asiakirjan sisällöstä antaa se viranomaisen henkilöstöön kuuluva, jolle viranomainen on tämän tehtävän määrännyt tai jolle se hänen asemansa ja tehtäviensä vuoksi muuten kuuluu.

Asia on käsiteltävä viivytyksettä, ja tieto julkisesta asiakirjasta on annettava mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut asiakirjan saamista koskevan pyynnön. Jos pyydettyjä asiakirjoja on paljon tai niihin sisältyy salassa pidettäviä osia tai jos muu niihin rinnastettava syy aiheuttaa sen, että asian käsittely ja ratkaisu vaativat erityistoimenpiteitä tai muutoin tavanomaista suuremman työmäärän, asia on ratkaistava ja tieto julkisesta asiakirjasta annettava viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut asiakirjan saamista koskevan pyynnön.

Asiakirjoista ja kopioista perittävät maksut

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) määrää myös asiakirjan antamisesta perittävistä maksuista. Lain 34 pykälän mukaan viranomaisten on määriteltävä ennakolta kopion ja tulosteen antamisesta  perittävät maksut ja julkaistava ne yleisessä tietoverkossa, jollei julkaisemista ole pidettävä ilmeisen tarpeettomana. Siuntion kunnanhallitus on kokouksessaan 27.4.2015 § 82 määritellyt asiakirjoista ja kopioista perittävät maksut (linkki maksuihin).

Hae tieto verkosta

Kansalaisvaikuttamisesta löytyy tietoa seuraavilta oikeusministeriön ylläpitämiltä sivuilta: 

Kansanvalta.fi

Otakantaa.fi

Kansanvalta.fi tarjoaa tietoa suomalaisesta demokratiasta ja kansalaisvaikuttamisen keinoista sekä kuntien että valtion tasolla. Otakantaa.fi on valtiohallinnon keskustelufoorumi, jossa ministeriöt järjestävät kansalaiskuulemisia eri aiheista.

Kun haluat hoitaa asioitasi verkossa, kannattaa tutustua suomi.fi  palveluun. Suomi.fi on julkishallinnon yhteinen palvelu kansalaisille. Sivustolta löydät asiointipalvelut ja lomakkeet, tietoa palveluista, lait sekä julkishallinnon uutiset.

Nuorten osallistuminen ja vaikuttaminen

Nuoret voivat osallistua ja vaikuttaa nuorisovaltuustossa, koulussa ja kansalaisjärjestöissä.Valtikka.fi on nuorille suunnattu sivusto, jossa kerrotaan tarkemmin nuorten oikeuksista ja vaikuttamismahdollisuuksista.