Yhteystiedot  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Siuntio - Avain onneen!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Kuntaorganisaation yleisesittely

Kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa johtaa kunnanhallituksen alaisuudessa kunnanjohtaja. Kunnanjohtaja ja osastopäälliköt muodostavat kunnan johtoryhmän.
Johtoryhmän puheenjohtajana toimii kunnanjohtaja.

Kunnanvirasto jaetaan seuraaviin osastoihin, joiden johdossa on osastopäällikkö: hallinto-osasto, perusturvaosasto, tekninen osasto ja sivistysosasto.

Hallinto-osasto

Hallinto-osasto hoitaa kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen toimistotehtävät, henkilöstöasiat, it-asiat, talousarvion valmistelun ja seurannan, keskitetyn palkanlaskennan ja kirjanpidon, tilinpäätöksen valmistelun sekä lautakuntien ja jaostojen hallinnolliset tukipalvelut.

Hallintojohtaja, kehittämispäällikkö, henkilöstöpäällikkö ja taloussuunnittelija muodostavat hallinto-osaston johtoryhmän.

Sivistysosasto

Sivistysosasto hoitaa sivistyslautakunnan ja sen jaostojen toimistotyöt. Sivistysosasto jakaantuu kolmeen tulosalueeseen. Näitä ovat:

- Opetuksen tulosalue, jota johtaa sivistystoimenjohtaja.

(Tulosalue jakautuu kolmeen tulosyksikköön: Aleksis Kiven koulu, Päivärinteen koulu ja Sjundeå Svenska Skola.)
Aamu- ja iltapäivätoiminta kuuluvat myös opetuksen tulosalueeseen.

- Varhaiskasvatuksen tulosalue, jonka tulosaluepäällikkönä toimii varhaiskasvatuspäällikkö.

(Tulosalue jakautuu 12 tulosyksikköön:  Tyyskylän päiväkoti, Bullerby daghem, Lilla-Lotta daghem, Svenska Förskolan, Svenska Förskolan esiopetus, Trolldalen daghem, Päivärinteen esiopetus, Jukolan päiväkoti, Toukolan päiväkoti, Toukolan esiopetus, Störsvikin päiväkoti ja perhepäivähoito)

- Vapaan sivistystyön tulosalue, jonka tulosaluepäällikkönä toimii vapaa-aikapäällikkö.

(Tulosalue jakautuu neljään tulosyksikköön: kirjastotoiminta, kulttuuritoiminta, nuorisotoiminta, liikuntatoiminta.)

Sivistystoimenjohtaja ja tulosaluepäälliköt muodostavat sivistysosaston johtoryhmän. Lisäksi sivistysosastolla toimii sivistystoimiston tulosyksikkö (hoitaa mm. seuraavia tehtäviä: kasvatuksen- ja opetuksen tukipalvelut, koululaiskuljetukset, yhteiset koulut, kansalaisopistot, joukkoliikenne, logistiikka), jota johtaa sivistystoimenjohtaja.

Perusturvaosasto

Perusturvaosasto vastaa kunnan terveys-, sosiaali- ja vanhuspalveluista. Perusturvaosasto hoitaa perusturvalautakunnan ja perusturvalautakunnan yksilöasioiden jaoston toimistotyöt. Perusturvaosasto jakaantuu kolmeen tulosalueeseen. Näitä ovat:

- Terveyspalvelujen tulosalue, jota johtaa perusturvajohtaja.

Tulosalue jakaantuu tulosyksikköön:

- Terveyskeskuksen vastaanotto (lääkärien ja sairaanhoitajien vastaanotto)
- Neuvola (ehkäisy-, äitiys-, lastenneuvola ja kouluterveydenhuolto)
- Suunterveydenhuolto
- Kuntoutus

- Sosiaalipalvelujen tulosalue, jota johtaa sosiaalipalvelupäällikkö.

Tulosalue jakaantuu tulosyksikköön:

- Aikuissosiaalityö
- Lasten ja perheiden palvelut
- Vammaispalvelut

- Vanhuspalvelujen tulosalue, jota johtaa vanhuspalvelupäällikkö.

Tulosalue jakaantuu tulosyksikköön:

-          Kotihoito
-          Kotihoidon tukipalvelut (ateria-, turva- ja kuljetuspalvelut)
-          Omaishoidontuki
-          Päivätoiminta
-          Asumispalvelut (Villa Charlotta ja Azalea)
-          Vuodeosasto

Perusturvajohtaja ja tulosaluepäälliköt muodostavat osaston johtoryhmän. Lisäksi perusturvaosastolla toimii perusturvatoimiston tulosyksikkö, jota johtaa perusturvajohtaja.

Tekninen osasto

Tekninen osasto hoitaa teknisen lautakunnan ja ympäristö- ja rakennuslautakunnan toimistotyöt sekä maaseutuasioiden toimistotyöt. Tekninen osasto jakaantuu kolmeen tulosalueeseen. Näitä ovat:

- Palvelukeskuksen tulosalue, jota johtaa rakennuttajapäällikkö.

(Tulosalue jakautuu neljään tulosyksikköön: siivous- ja ruokahuolto, kiinteistöjen huolto, julkisten alueiden hoito ja vesihuoltolaitos.)

- Ympäristö- ja rakennusvalvonnan tulosalue, jota johtaa rakennusvalvontapäällikkö.

(Tulosalue jakautuu kolmeen tulosyksikköön: rakennustarkastus, ympäristö- ja maa-ainesasiat ja maaseutu- ja yksityistieasiat)

Investoinnit, kaavoitus ja kehitys -tulosalue, jota johtaa tekninen johtaja.

Tekninen johtaja ja tulosaluepäälliköt muodostavat teknisen osaston johtoryhmän. Lisäksi teknisellä osastolla toimii teknisen toimiston tulosyksikkö, jota johtaa tekninen johtaja.