Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - Nyckeln till lyckan!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Förvaltning och beslutsfattande

Finland är indelat i kommuner, vilkas invånares självstyre har säkerställts i grundlagen. Sjundeå kommun strävar efter att främja sina invånares välbefinnande och en hållbar utveckling på sitt område.

Kommunfullmäktige

Den högsta beslutanderätten i Sjundeå kommun innehas av kommunfullmäktige med 27 fullmäktigemedlemmar. Fullmäktigemedlemmarna och deras ersättare väljs i kommunalval som anordnas vart fjärde år. Fullmäktige ansvarar för kommunens verksamhet och ekonomi samt väljer i regel medlemmarna till verksamhetsorganen.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens förvaltning och ekonomi samt beredningen, verkställandet och laglighetsövervakningen av fullmäktigebesluten. Kommunstyrelsens verksamhetsperiod är två år. Kommunstyrelsen består av 11 medlemmar.

Nämnderna

Nämnderna är verksamhetsorgan som är underställda kommunstyrelsen. De sköter uppgifter som hör till respektive verksamhetsområde. Det finns fem nämnder: bildningsnämnden, tekniska nämnden, miljö- och byggnadsnämnden, revisionsnämnden och centralvalnämnden. Nämndernas verksamhetsperiod är fyra år.

Kommundirektören

Kommundirektören väljs av kommunfullmäktige och är kommunens högsta tjänsteman. Kommundirektören ansvarar för kommunens ledning, ekonomi och ledning av verksamheten inom de gränser som instruktionerna sätter. En ledningsgrupp hjälper kommundirektören. Avdelningscheferna hör till ledningsgruppen.

Instruktioner

I de instruktioner som kommunfullmäktige har godkänt bestäms om verksamhetsorganens och de högsta tjänsteinnehavarnas befogenheter, beslutsfattanderätt och mötesförfarande, befogenheter i personalärenden, kommunens ekonomi och riskhantering samt revision av förvaltningen och ekonomin.