Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - nyckelkommun genom tiderna
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa
9.8.2017 - 9.9.2017

Information till vårdnadshavare till elever i Sjundeås grundskolor och förskolor

Aleksis Kiven koulu

Läsåret inleds i skolans egen fastighet. Flytten till de tillfälliga lokalerna som byggs för tillfället sker i månadsskiftet september-oktober. Det kommer mer information om flytten till de nya lokalerna efter att tekniska väsendet har preciserats tidtabellen.

Undervisningen förverkligas fram till dess delvis med undantagsarrangemang. Läromedel som beställts för läsåret 2017-2018 kan inte användas i de nuvarande lokalerna, eftersom de inte kan rengöras vid flytten till de tillfälliga lokalerna. Därför utnyttjas i undervisningen så mycket elektroniskt läromaterial som möjligt och från och med början av läsåret tar alla skolor i bruk den elektroniska lärmiljön Edison. Eftersom det inte finns tillräckligt med läroböcker, får en del av eleverna använda sig av ovanligt mycket kopierat läromaterial. 

De skolmöbler och det undervisningsmaterial som ska flyttas har i början av sommaren skickats iväg för att rengöras. Sjundeå kommun har av Lojo stad lånat tilläggsmöbler för att alla elever ska ha en pulpet och en stol.

Päivärinteen koulu

Päivärinteen koulu fortsätter sin verksamhet till slutet av höstterminen 2017 i de nuvarande tillfälliga lokalerna i Sjundeå Svenska skolas och Lilla-Lottas fastigheter. Förberedelserna för förflyttande av skolans verksamhet till de tillfälliga lokalerna i kommuncentrum inleds i början av hösten. Målet är att flytten sker vid årsskiftet 2017–2018. Det kommer mer information om detta när tidpunkten för flytten preciseras. 

På grund av att skolans rektor sagt upp sig har rektor Pauliina Smolander utsetts till ny rektor för skolan för tiden 8.8.2017–31.7.2018.

Rekryteringen av nya lärare pågår ännu för en klasslärares del. Undervisningen kommer i alla klasser att ordnas ändamålsenligt från och med den första skoldagen med vikariat- eller andra undervisningsarrangemang vid behov.

Sjundeå Svenska skola och Förskolan

I skolfastigheten har under sommaren utförts nya konstruktionsundersökningar av vilka det framgår att utöver de voc-utsläpp som fuktskadorna i golven i utvidgningsdelen förorsakat, har särskilt byggnadens mittersta del problem med inomhusluften. På grund av detta har det i fastigheten utförts reparationsåtgärder under våren och sommaren.

Enligt de nya undersökningarna skulle problemen med inomhusluften i de delar som byggts på 1960-talet eventuellt förorsakas av mikrobskador i Leca-gruset i bottenbjälklaget samt av mikrobskador i mineralullen i sockeln och i ytterväggarna samt i isoleringsullen i ytterväggarna (nuvarande mellanväggarna).

I de delar som byggts på 1980-talet förorsakas problemen med inomhusluften eventuellt av träramen som vid spjälkningen i sockeln och av mineralullen i sockeln.

I de delar som byggts på 2000-talet har inga problem upptäckts.

I de delar som byggts på 2010-talet förorsakas problemen med inomhusluften eventuellt av mikrobskador i isoleringsullen i ytterväggarna i trä samt av mikrobskador i värmeisoleringen i vindbjälkslaget.

De ovannämnda konstruktionerna kan repareras och reparationsplanerna är redan beställda. Målet är att behandla reparationsförslagen angående skolfastigheten i samband med budgeten för år 2018 och att utföra reparationsåtgärderna under nästa år.

I skolans utrymmen har installerats luftrenare och därför kan skolfastigheten användas för undervisning tillsvidare. Tekniska väsendet informerar om beslut som berör skolan, om reparationer som genomförs och om tidtabellerna för dem.

Finskspråkig förskoleundervisning

Den finskspråkiga förskoleundervisningen inleder sitt verksamhetsår i Jukola daghem. Verksamheten flyttar till Aleksis Kiven koulus tillfälliga ersättande lokaler före utgången av september när lokalerna blivit färdiga. Det kommer mer information om detaljerna kring flytten efter att tidpunkten preciserats.

Svenskspråkig dagvård och förskoleundervisning

Det svenskspråkiga daghemmet Lilla-Alexis fortsätter sin verksamhet i Toukolas fastighet tills den finskspråkiga förskoleundervisningen har flyttat från Jukola daghem till Aleksis Kiven koulus tillfälliga ersättande lokaler. Daghemmets verksamhet flyttar till Jukola daghem genast som det är möjligt i praktiken. Det kommer mer information om flytten efter att tidpunkten preciserats.

Förskolans verksamhet fortsätter i samband med Sjundeå Svenska skola precis som tidigare. Tekniska väsendet informerar om beslut som berör skolan, om reparationer som genomförs och om tidtabellerna för dem.

Skolelevernas eftermiddagsverksamhet

Verksamheten är i första hand avsedd för elever i årskurs 1 och 2 samt för elever som fått beslut om särskilt stöd. Anvisningarna för ansökande om en plats i eftermiddagsverksamheten finns på kommunens webbplats www.sjundea.fi à Skolor och undervisningstjänster à Eftermiddagsverksamhet. Eftermiddagsverksamheten ordnas under läsåret 2017-2018 som gemensam verksamhet för alla skolor. Verksamheten är tvåspråkig och den ordnas i Aleksis Kiven koulu och dess näromgivning. Verksamheten flyttar till de nya tillfälliga lokalerna genast som det är möjligt.

 Ytterligare information per e-post: fornamn.efternamn(at)siuntio.fi

 Ärenden som berör skolfastigheterna:
 Byggchef Mira Saarentaus
 Teknisk direktör Markus Moisio

 Ärenden som berör skolornas verksamhet:Rektor Pauliina Smolander / Aleksis Kiven koulu, Päivärinteen koulu 
 Rektor Katarina Lodenius / Sjundeå Svenska skola   

 Ärenden som berör finskspråkig förskoleundervisning:Serviceområdesansvarig Tuire Rönkkö 

 Ärenden som berör svenskspråkig småbarnspedagogik och förskoleundervisning:Serviceområdesansvarig Eva Nygård 

 Ärenden som berör skolelevernas eftermiddagsverksamhet:Förvaltningsplanerare Mari Sjöström

Aktuellt  [ 1 - 4 / 4 ]

Sivu : 1
Aktuellt
Aktuellt arkiv